Karma – Zákon příčiny a následku

„Pokud chcete vědět, čím jste byli v předchozích životech, podívejte se na to, čím jste teď; pokud chcete vědět, čím se stanete v budoucích životech, dívejte se na to, co nyní děláte.“

Každý čin je dozráním předchozí příčiny a bude mít následek v budoucnosti. To, čím dnes jsme, je výsledkem minulých činů a to, co nyní konáme, podmíní to, co přijde. Tento zákon příčinnosti karmy je to, co podmiňuje veškerou naši existenci. Nicméně, všechna tato podmínění nejsou konečná, protože máme jistou míru svobody a nehledě na okolnosti, existuje vždy možnost volby. V kostce, existují dvě: buď postupovat ke světlu probuzení, nebo upadat k temnotě nevědomosti. To je důvod proč máme svobodnou vůli. Třebaže máme od narození jisté tendence; tyto sklony nás nepředurčují celkově. Je tedy v naší moci se osvobodit, nebo se odcizit.

Každý dobrý nebo zlý čin, tělem, slovem či duchem, bude mít dobrý nebo zlý následek, v tomto životě, v příštím nebo později. Není možné, aniž bychom použili odpovídající protijed, aby se karma zničila nebo vytratila, ani po nesčíslných vesmírných érách.

Existuje obrovské množství škodlivých činů, ale můžeme je shrnout do deseti. Tři činy těla: vražda (a sebevražda), krádež a nevhodné sexuální počínání; čtyři činy slov: lež, pomluva, slova, která zraňují a zbytečná slova; a tři činy ducha: chtivost, zlomyslnost a mylné názory ohledně základní povahy skutečnosti. Deset pozitivních činů sestává z opuštění deseti negativních činů. Znamená to chránit život živých bytostí, uplatňovat štědrost, chovat se morálně, mluvit pravdu, vytvářet soulad mezi lidmi, mluvit mírně a smysluplně; nemít mnoho tužeb a být spokojen s tím, co máme, rozvíjet dobrosrdečnost jako takovou a tíhnout k tomu, co je pravé (zákon karmy, znovuzrození atd.)

Zkrátka, v Dharmě se říká:

„Negativní jsou činy plozené touhou, nenávistí a nevědomostí; jsou zdrojem veškerého utrpení a nižších forem bytí. Pozitivní jsou činy, které vycházejí z nepřítomnosti touhy, nenávisti a nevědomosti; plodí u všech radost a štěstí ve všech životech.“

Zajisté, člověk nevyhnutelně sklidí ovoce svých činů a nebude moci je předat nikomu jinému; činy, které jsou pozitivní, podnítí štěstí a negativní činy utrpení. Pokud rozumíme tomuto fungování karmy na individuální úrovni, je leckdy těžké si připustit, že musíme snášet následky jistých činů na kolektivní úrovni, jako například: války, epidemie, přírodní katastrofy atd. Ve skutečnosti kolektivní karma je souborem mnoha individuálních karem. Můžeme si toho všimnout na úrovni skupin lidí,

které se formují ze sociálních, náboženských, politických či jiných důvodů; čím víc je těchto lidí, tím je i dopad silnější.

Z pohledu buddhismu, neexistuje poslední soud odlišný od karmické odplaty. Osud také není nevyhnutelný, ale je přirozeným zákonem příčiny k následku. A proto v každém okamžiku našeho života můžeme změnit svou negativní karmu v pozitivní a stále vylepšovat svou příznivou karmu.

Text a foto: Sandó Kaisen